ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stębark gmina Grunwald, stanowiącej własność Skarbu Państwa, składającej się z działek nr: 281/3, 281/4 i 281/5. Sprzedaż następuje łącznie z udziałem 1/2 części w działce nr 281/5 – stanowiącej drogę wewnętrzną

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-09 13:37:12 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-09 13:37:22 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
                    Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38  ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1490)
STAROSTA OSTRÓDZKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stębark gmina Grunwald, stanowiącej własność Skarbu Państwa, składającej się z działek nr: 281/3, 281/4 i 281/5. Sprzedaż następuje łącznie z  udziałem 1/2 części w działce nr  281/5 – stanowiącej drogę wewnętrzną.
 
Nr działki
Pow. (ha)
Droga
wewnętrzna
Księga wieczysta
Cena wywoławcza
Wysokość wadium
 
281/3
 
0,1337
udział 1/2 części            w działce nr 281/5               o  pow.0,0204 ha
EL1O/00044304/4
15.250,- zł (w tym za udział ½ części w działce 281/5 – kwota 1.000,-zł)
 
 
2.500,-zł
 
 
281/4
 
0,1681
 
udział 1/2 części            w działce nr 281/5               o  pow.0,0204 ha
 
EL1O/00044304/4
 
 
19.250,- (w tym za udział ½ części w działce 281/5 – kwota 1.000,-zł)
 
3.000,-zł
 
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11  marca 2004 r.  o podatku od towarów i  usług    (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z trzech działek, oznaczonych nr: 281/3, 281/4 i 281/5.
 
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej wsi Stębark, w gminie Grunwald, dojazd do nieruchomości od strony centrum wsi - zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 537 relacji Lubawa – Pawłowo, odbywa się drogą publiczną asfaltową, prowadzącą w kierunku wsi Ulnowo, a  następnie krótkim odcinkiem wewnętrznej drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej, prowadzącej wzdłuż trzech działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
Działki nr 281/3 i 281/4 posiadają regularny, foremny kształt. W ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako grunt orny klasy IVa. Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą. Działka nr 281/5 posiada kształt wydłużonego prostokąta, stanowi drogę dojazdową do działek nr 281/3 i 281/4, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunt orny klasy IVa.
Działki znajdują się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej oraz telekomunikacyjnej.  Projektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald, działki nr: 281/3, 281/4 i 281/5 stanowią projektowane tereny wielofunkcyjne – ośrodek obsługi gminy.
Dla przedmiotowych działek nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – pokój nr 322
- na działkę nr 281/3, wraz z udziałem ½ części w drodze – o godz. 1000,
- na działkę nr 281/4, wraz z udziałem ½ części w drodze – o godz. 1200.
 
Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 15 marca 2018 r. Starostwa Powiatowego w Ostródzie, PKO Bank Polski SA Nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu powinni okazać komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium.
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia i wykonania umowy sprzedaży poniesie kupujący.
 
Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
- nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 
Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w  przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
  2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z  rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z  2017 r., poz.  2278).
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni,  poczynając od 09 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, w siedzibie Urzędu Gminy Grunwald oraz na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w  Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i  Ewidencji Gruntów (II piętro, pokój 325) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-56.
 
 
Ostróda, dnia 07 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Nowicka Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 13:37:12
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 13:37:22
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 09:47:00
Artykuł był wyświetlony: 345 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie