ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

I przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Ostródzkiego położonej w obrębie Nr 11- Kretowiny w gm. Morąg, oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 621/5 o pow. 0,1250 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00034402/5 wraz z udziałem ½ części w nieruchomości oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 621/1 o pow. 0,0084 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/0003133/2 zapewniającej działce nr 621/5 dostęp do drogi publicznej.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-06 07:46:10 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-06 08:47:10 przez Marek Jastrzębski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1490),
 
ZARZĄD POWIATU w OSTRÓDZIE
o g ł a s z a
 
I przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Ostródzkiego położonej w obrębie Nr 11- Kretowiny w gm. Morąg, oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 621/5 o pow. 0,1250 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00034402/5 wraz z udziałem ½ części w nieruchomości oznaczonej na mapie i w operacie ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 621/1 o pow. 0,0084 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/0003133/2 zapewniającej działce nr 621/5 dostęp do drogi publicznej.
 
 
UZASADNIENIE OGRANICZENIA
Ze względu na ograniczenia w możliwości zagospodarowania nieruchomości wynikające  z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przetarg ograniczono ,na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr: 616/1, 616/2, 621/6  i 621/2.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 621/5 jest niezabudowana, położona jest w strefie zabudowy mieszkalno-usługowej  i zagrodowej wsi Kretowiny, po lewej stronie drogi powiatowej prowadzącej w kierunku ośrodka wypoczynkowego. Bezpośredni dojazd do nieruchomości od zjazdu z drogi powiatowej odbywa się poprzez działkę nr 621/1.
Działka od strony zachodniej i wschodniej graniczy z działkami zabudowanymi, po stronie południowej znajduje się nieruchomość rolno- leśna. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków  sklasyfikowana działka posiada użytki: Bp - 0,0312 ha i RV- 0,0938 ha. Teren działki posiada łagodny spadek w kierunku zachodnim i południowo- zachodnim. Przy granicy z działką sąsiednią nr 621/2 znajdują się fundamenty po rozebranym budynku mieszkalnym. Teren działki porośnięty jest trawą, na działce występują pojedyncze zadrzewienia.
Nieruchomość  znajduje się w zasięgu sieci energetycznej i wodociągowej, w drodze dojazdowej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej.
 
 
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr 621/5 - zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg  w obrębie Kretowiny,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/219/97 Rady Miasta w Morągu z dnia 26 marca 1997 r.,  działka w części znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU-adaptowany teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz w części znajduje się, wg obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonej uchwałą nr XXXV/522/13 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. , na terenie oznaczonym symbolem 5R- teren z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 
- działka nr 621/1 - zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg  w obrębie Kretowiny  zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/219/97 Rady Miasta w Morągu z dnia 26 marca 1997 r. znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU- adaptowany teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 
 
Pod określeniem „adaptacja” należy rozumieć przystosowanie stanu istniejącego do aktualnych
potrzeb użytkownika. W ramach adaptacji mogą być dokonywane zmiany  takie jak: wyburzenia obiektów uciążliwych lub zużytych, modernizacja, nadbudowa, przebudowa, rozbudowa oraz uzupełnienie zabudowy.
R- teren rolny wyłączony z zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolną.
 
Nieruchomość leży w strefie ochrony środowiska przyrodniczego Jeziora Narie.
 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  90 200,- zł
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy  dwieście złotych  00/100)
Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%
 
Przetarg odbędzie się dnia 12 marca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 
 1. Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych 00/100), najpóźniej do dnia 07  marca 2018 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostródzie, PKO Bank Polski SA Nr 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
   
 2. Zgłoszenie udziału w przetargu. Zgłoszenie proszę złożyć pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ostródzie,  ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, do 07 marca 2018 r. do godz. 1200. Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego oraz dopiskiem: „Zgłoszenie do I przetargu ustnego ograniczonego w  sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kretowiny w gm. Morąg”. Do zgłoszenia konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ograniczenia przetargu, tj. dokumentów stwierdzających posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości przyległych do działki nr 621/5  tj. do działki o numerach ewidencyjnych:  616/1, 616/2 , 621/6 i 621/2.
 
Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w warunkach przystąpienia do przetargu, dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów dnia 08 marca 2018 r. o godzinie 1200.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
 1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
 2. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
 
 
Cena osiągnięta w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 
Wpłacone wadium:
 • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
 • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2014 r., poz.  1380).
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni,  poczynając od 6 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz stronie internetowej: http://bip.powiat.ostroda.pl
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 323) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-34.
 
 
Ostróda, dnia 06 lutego 2018 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Baniewska Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Baniewska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 07:46:10
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 08:47:10
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 08:27:48
Artykuł był wyświetlony: 872 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie