ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/77/2003Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/77/2003

Szczegóły informacji

XIII/77/2003

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII Sesja Rady Powiatu z dnia 30 października 2003 roku

Kadencja: II kadencja

Data wejścia w życie: 2003-10-30

Data podjęcia/podpisania: 2003-10-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-10-30

Tytuł aktu:

w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie

Na podstawie:

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)

Treść:

UCHWAŁA  Nr XIII/77/2003
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 października 2003r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie.

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada  1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się środek specjalny w jednostce budżetowej - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie.

§ 2

Przedmiotem działalności środka specjalnego jest gromadzenie środków finansowych przez jednostkę budżetową na wyodrębnionym rachunku bankowym na finansowanie działalności ubocznej i podstawowej jednostki.

§ 3

Źródłem przychodów środka specjalnego są między innymi:
- wpływy z odpłatności opiekunów za pobyt dzieci w internacie,
- wpływy z usług dowożenia i odwożenia uczniów niepełnosprawnych na zajęcia szkolne i rehabilitacyjne,
- wpływy z organizacji obozów sportowych i wypoczynku letniego,
- inne wpływy z usług z wyjątkiem stanowiących dochód powiatu.

§ 4

Fundusze środka specjalnego przeznacza się w szczególności na:
1. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności usługowej dowożenia uczniów:
zakup paliwa, pokrycie wynagrodzeń kierowcy z pochodnymi, remont i konserwacja pojazdów, ubezpieczenia.
2. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności usługowej związanej z organizacją obozów i wypoczynku letniego.
3. Pokrycie kosztów prowadzonej innej działalności usługowej oraz na:
- uzupełniające zakupy wyposażenia i odzieży,
- zakup środków czystości, podręczników, pomocy dydaktycznych,
- organizację wycieczek, opłacenie drobnych usług materialnych i niematerialnych,
- remont i konserwację pomieszczeń i sprzętu.

§ 5

Podstawą gospodarowania środkiem specjalnym jest roczny plan finansowy, określający przychody i wydatki w układzie działu i rozdziału właściwego dla jednostki budżetowej.

§ 6

Dysponentem funduszu środka specjalnego jest kierownik jednostki budżetowej, do którego zadań należy zatwierdzenie planu finansowego środka specjalnego, podejmowanie decyzji o uruchomieniu funduszu oraz zapewnienie obsługi finansowej środka specjalnego.

§ 7

Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową środka specjalnego i dokonuje rozliczeń z budżetem powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XVI/103/2000 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 marca 2000r. w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki budżetowej - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie
z dnia 30 października 2003r.

 


     Potrzeba uchwalenia wyżej wymienionej uchwały wynika z potrzeb rozszerzenia przychodów funkcjonującego już środka specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie o wpływy z usług dowożenia i odwożenia uczniów niepełnosprawnych na zajęcia szkolne i rehabilitacyjne oraz o wpływy z organizacji obozów sportowych i wypoczynku letniego. Zachodzi również potrzeba rozszerzenia zapisów w uchwale dotyczących przeznaczenia środka specjalnego odpowiednio na sfinansowanie kosztów związanych z nowo wprowadzonymi i wymienionymi wyżej usługami. Biorąc pod uwagę również konieczność zmiany nazwy siedziby jednostki, zdecydowano się na nową uchwałę, która zarazem uchyla dotychczasową.
     Zgodnie z art.21 ust.1 utworzenie środka specjalnego dotyczącego wyżej wymienionych zadań leży w kompetencji Rady Powiatu.

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu