ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Województwem Ústeckim (Republika Czeska).

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                      
UMOWA O WSPÓŁPRACY
między
Powiatem Ostródzkim (Rzeczpospolita Polska)
a
WOJEWÓDZTWEM ÚSTECKIM (Republika Czeska)
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie (Rzeczpospolita Polska), ul. Jana Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, reprezentowany przez Włodzimierza Brodiuka – Starostę Ostródzkiego i Województwo Ústeckie (Republika Czeska) z siedzibą w Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 3118/48, kod pocztowy 400 02, IČ (REGON): 70892156, które reprezentuje Oldřich Bubeníček, hetman Województwa Ústeckiego, zwane dalej Stronami, w celu nawiązania współpracy samorządów w zakresie rozwoju regionalnego i ruchu turystycznego, a także w zakresie oświaty, polityki społecznej, służby zdrowia, wspomagania rozwoju nauki, badań naukowych i innowacji oraz w celu wsparcia współpracy między podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Powiatu Ostródzkiego i Województwa Ústeckiego. uzgodniły co następuje:
Artykuł 1
Strony, w ramach ich uprawnień i zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisami wewnętrznymi Powiatu Ostródzkiego, oraz zgodnie z prawem Republiki Czeskiej i regulacjami Województwa Ústeckiego jak również zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami wynikającymi z członkowstwa Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, będą dążyć, poprzez wzajemną współpracę, do zaspokojenia wspólnych interesów w zakresie oświaty, polityki społecznej, służby zdrowia, wspierania nauki, badań naukowych i innowacji, w celu wspierania rozwoju i wzrostu ruchu turystycznego.
Artykuł 2
Strony będą wspierać realizację wspólnych projektów podnoszących konkurencyjność produktów regionalnych aby jak najlepiej wykorzystać potencjał zawarty w działalności usługowo-produkcyjnej prowadzonej na terenie Powiatu Ostródzkiego i Województwa Ústeckiego.
Artykuł 3
Strony będą stwarzały warunki sprzyjające współpracy miedzy odpowiednimi podmiotami i partnerami Powiatu Ostródzkiego i Województwa Ústeckiego wspierając tworzenie korzystnych powiązań kooperacyjnych.
Artykuł 4
Strony będą kłaść nacisk na współpracę w zakresie rozwoju regionalnego, zwłaszcza w zakresie przygotowania i wykorzystania dokumentów koncepcyjnych dla efektywnej realizacji polityki spójności na poziomie regionalnym i dla zabezpieczenia administracji i finansowania projektów wspieranych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Artykuł 5
Strony będą wspierać rozwój współpracy młodzieży i organizacji sportowych poprzez wspieranie wspólnych inicjatyw sportowych.
Artykuł 6
Strony będą wspierać współpracę organizacji i instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej i ustalanie priorytetów rozwoju służby zdrowia, przede wszystkim - w zakresie działań zabezpieczających potrzeby socjalne i zdrowotne mieszkańców obu jednostek terytorialnych.
Artykuł 7
Strony będą wspierać rozwój współpracy podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za poziom wykształcenia mieszkańców, rozwój nauki, badań i innowacji oraz kształcenia zawodowego - dla zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia. Wsparcie to Strony będą realizować, m.in., poprzez partnerstwa oraz realizację praktyk zawodowych uczniów szkół średnich (wymienne pobyty młodzieży), optymalizację profili kształcenia w szkołach na podstawie wzajemnych konsultacji i poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczenia.
Artykuł 8
1. Strony będą wspierać współpracę między instytucjami i organizacjami, które są odpowiedzialne za rozwój turystyki, o ile nie będzie to godziło w interesy obu Stron.
2. Strony będą współpracować w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji działań promocyjnych w zakresie wspierania ruchu turystycznego i rozwoju regionalnego w obu regionach poprzez wspólne prezentacje na targach turystycznych w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Czeskiej, a w szczególności poprzez wzajemne uczestnictwo w dużych imprezach promocyjnych w Województwie Ústeckim i Powiecie Ostródzkim.
Artykuł 9
1. Warunki realizacji umowy i wspólnych działań zostaną zdefiniowane w trakcie wspólnych spotkań, które będą się odbywać według potrzeb, w terminach i miejscach uzgodnionych przez Strony oraz w pisemnej korespondencji.
2. Realizacja umowy będzie monitorowana przez Strony za pośrednictwem rozmów obustronnych odbywanych podczas organizowanych spotkań oraz pisemnej korespondencji, nadto przez wyznaczonych pracowników lub inne osoby, którym to zadanie zostanie zlecone.
3. W celu wspierania i koordynowania realizacji niniejszej umowy oraz warunków implementacji wspólnych działań, Strony mogą powoływać mieszane lub własne zespoły specjalistów w celu rozwiązania specyficznych kwestii.
Artykuł 10
1. Koszty związane z realizacją umowy i działań z niej wynikających (spotkania, imprezy, wymiana młodzieży i in.), każda Strona pokrywa sama.
2. Jeżeli Strony poniosą wspólne koszty, Strony uzgodnią sposób ich pokrycia.
3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do sposobu pokrycia wspólnych kosztów, obowiązuje zasada, że każda Strona pokrywa połowę wspólnych kosztów.
Artykuł 11
Właściwi przedstawiciele dyplomatyczni będą informowani o działaniach wynikających z zapisów niniejszej umowy.
Artykuł 12
Strony, po wzajemnym uzgodnieniu, mogą zmienić lub uzupełnić zapisy niniejszej umowy w formie aneksów, które staną się jej integralną częścią.
Artykuł 13
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania przez obie Strony i będzie ważna przez okres 5 (pięciu) lat.
2. Po upływie okresu obowiązywania jej ważność i obowiązywanie będzie trwać nadal, o ile żadna ze stron od niej nie odstąpi.
3. Każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy w dowolnym momencie i bez podania powodu.
4. Odstąpienie od niniejszej umowy następuje w dniu doręczenia pisemnego odstąpienia od niniejszej umowy jednej Strony drugiej Stronie na adres jej siedziby.
5. Odstąpienie od umowy nie będzie miało wpływu na realizację już rozpoczętych projektów, które powstały na podstawie niniejszej umowy.
Artykuł 14
Zawarcie niniejszej umowy zatwierdziła Rada Województwa Ústeckiego uchwałą nr 14/14Z/2014 z dnia 23.04.2014 r. i Rada Powiatu w Ostródzie uchwałą nr XXXVI/285/2014 z dnia 16.04.2014.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku czeskim i polskim z których wszystkie teksty mają jednakową ważność, a podpisana została w Ostródzie dnia 26.05.2014 r.
Powiat Ostródzki                                              Województwo Ústeckie

Włodzimierz Brodiuk                                          Oldřich Bubeníček
Starosta Ostródzki                                         Hetman Województwa
                                                      Ústeckiego

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe Data wytworzenia informacji: 2014-12-16 12:54:27
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2014-12-16 13:23:59
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2014-12-22 14:33:51
Artykuł był wyświetlony: 2413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu