ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-10 13:22:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. 


I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej: 
 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej.
 4. Starostwo Powiatowe w Ostródzie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Zgodnie z art. 23e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.
  Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach. 

II. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. 

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

 1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  - informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Startostwa Powiatowego w Ostródzie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
  - wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Ostródzki, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
  - odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  - uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe uzyskało dany utwór.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
  - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Akapit nr - brak tytułu

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Przed przekazaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.
na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352) każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 
 
Z brzmieniem ustawy można zapoznać się pod adresem:
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust.2.
 7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
Wniosek o ponowne wykorzystywane wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem , że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
 1. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Starostwa Powiatowego w Ostródzie;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
WAŻNE
Starostwo Powiatowe w Ostródzie:
 1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanej informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
 2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne,
 3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnianych na stronach: http://bip.powiat.ostroda.pl/, http://www.powiat.ostroda.pl/ oraz http://www.cup-ostroda.pl/  (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m.in.: dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony prawa do prywatności, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnicy przedsiębiorcy).
Starostwo Powiatowe w Ostródzie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.
 
ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego, na adres :
 • Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda
 • e-mail:
 • poprzez platformę e-PUAP
TERMINY
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin  nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Starostwa.
 
 
OPŁATY
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu