ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: "Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów zawierających terminy medyczne, celem utworzenia angielskiej wersji strony internetowej www.pl13.powiat.ostroda.pl dotyczącej projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu"

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-12 14:53:28 przez Szymon Zambrzycki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

S O N D A Ż    C E N O W Y
 
               Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów zawierających terminy medyczne, celem utworzenia angielskiej wersji strony internetowej www.pl13.powiat.ostroda.pl dotyczącej projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z  projektem umowy (zał. nr 2 do sondażu)
 
2. Postanowienia szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1:
 1. Tłumaczeniu podlegają treści w zakładkach, nazwy zakładek oraz nazwy widżetów na stronie głównej www.pl13.powiat.ostroda.pl. Usłudze tłumaczenia nie podlegają treści zawarte w zakładce „Aktualności”.
 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję elektroniczną dokumentów podlegających tłumaczeniu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 3. Przetłumaczone dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz na płycie CD w formacie edytowalnym.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania właściwej terminologii, nazw oraz do zachowania spójności i  poprawności gramatycznej oraz stylistycznej tłumaczonego tekstu.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń będących przedmiotem zamówienia za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ponownego tłumaczenia tekstu na koszt Wykonawcy w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych i terminologicznych, uniemożliwiających wykorzystanie tekstu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia -  20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
     Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej  trzy usługi polegające na przetłumaczeniu z języka polskiego na język angielski tekstu składającego się z minimum 1.000 znaków ze spacjami, zawierającego terminy medyczne.
 
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  19.10.2015r. do godz. 11:00:
 1. w formie pisemnej na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat);
 2. w formie elektronicznej (jako scan podpisanej oferty) na adres: .
6. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na usługę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski tekstów zawierających terminy medyczne, celem utworzenia angielskiej wersji strony internetowej www.pl13.powiat.ostroda.pl dotyczącej projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
 
7. Oferta musi zawierać:
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do sondażu);
 2. wykaz (zał. nr 3 do sondażu) wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Obowiązek wskazania w wykazie usług wykonanych przez Wykonawcę, dotyczy usług zrealizowanych w zakresie wymaganym w pkt 4.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
 
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego   i Funduszy Pomocowych - Piotr Szerszeń, tel. 89/642-98-28.
 
10. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego  przekazanie Wykonawcom.
 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 
 
 
S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski
 
 
Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
 
 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do sondażu);
 2. Projekt umowy (zał. nr 2 do sondażu);
 3. Wzór wykazu wykonanych usług (zał. nr 3 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-10-12 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2015-10-12 14:53:28
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2015-10-20 13:06:28
Artykuł był wyświetlony: 905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu