ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: pełnienie funkcji specjalisty do spraw ewaluacji i monitoringu Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO.

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-01 14:16:03 przez Daniel Drobisz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data: 2015 – 07 –01
Nasz znak:  RL. 272.31.2015
 
O G Ł O S Z E N I E    S O N D A Ż U    C E N O W E G O
 
           Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
pełnienie funkcji specjalisty do spraw ewaluacji i monitoringu Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zwanego dalej Projektem, zgodnie z pkt 2 sondażu, skróconym opisem projektu (zał. nr 1 do sondażu), podręcznikiem beneficjenta (zał. nr 5 do sondażu), podręcznikiem komunikacji (zał. nr 6 do sondażu), wymaganiami dot. informacji i promocji (zał. nr 7 do sondażu), umową o dofinansowanie projektu (zał. nr 8 do sondażu) oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do sondażu.
 
2.Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności obejmuje:
 1. Opracowanie planu oraz metod i narzędzi prowadzenia ewaluacji i monitorowania realizacji projektu.
 2. Prowadzenie ciągłego monitoringu i ewaluacji projektu, w tym monitoring uczestników projektu w kontekście kwalifikowalności ich udziału w projekcie.
 3. Przygotowywanie comiesięcznych raportów przedstawiających stan realizacji projektu i stopień osiągnięcia rezultatów i celów oraz ich przedkładanie Koordynatorowi projektu.
 4. Opracowanie raportu ewaluacji mid-term po połowie realizacji projektu, w tym min. analiza i ocena realizacji  zaawansowania badań medycznych w ramach projektu, badanie stopnia satysfakcji grupy reprezentatywnej 150 pacjentów (badanie ankietowe); badanie poprawności wykonywanych procedur medycznych w odniesieniu do założeń realizowanego projektu, Wytycznych  Operatora Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, Porozumienia z PZOZ w Ostródzie S.A., umowy o dofinansowanie projektu, wniosku aplikacyjnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych i dokumentów.
 5. Opracowanie raportu  monitoringu ex post.
 6. Opracowanie raportu  ewaluacji ex post.
 7. Monitoring wewnętrzny zgodności dokumentów projektu z: wymogami Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, przepisami krajowymi, Wytycznymi Operatora Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz opisem działań, harmonogramem, budżetem projektu.
 8.  Monitoring poprawności działań promocyjnych w oparciu o Wytyczne Operatora Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dot. informacji i promocji.
 9. Przedkładanie koordynatorowi projektu rekomendacji usprawnień realizacji projektu.
 10. Udział w spotkaniach kadry zarządzającej projektem w siedzibie biura projektu na pisemne, e-mailowe lub przekazane faksem  wezwanie Koordynatora Projektu.
 11. przygotowanie (opracowanie treści i druk) ankiet ewaluacyjnych dla grupy reprezentatywnej 150 uczestników projektu, przeprowadzenie badania ankietowego, o którym mowa w pkt 4 oraz analiza i podsumowanie wyników przeprowadzonych badań;
 12. Oznakowanie wytworzonych przez siebie materiałów zgodnie z Wytycznymi Norweskiego mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 dot. informacji i promocji.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 10 kwietnia 2016r.
 
4. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, której to osobie powierzy obowiązki specjalisty do spraw ewaluacji i monitoringu, tj. osobą, która :
 1. nie była karana;
 2. posiada wykształcenie wyższe (należy podać jakie);
 3. przeprowadziła ewaluację lub ewaluację i monitoring, lub ewaluację i kontrolę, lub ewaluację i audyt - dla co najmniej pięciu projektów miękkich, każdy o wartości całkowitej minimum 400.000,00 PLN (należy podać nazwę projektu, dla którego przeprowadzono ewaluację lub ewaluację i monitoring, lub ewaluację i kontrolę,lub ewaluację i audyt).
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia  09.07.2015r. do godz. 11:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat). Ofertę należy zatytułować: „Oferta na pełnienie funkcji specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny  w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
 
6. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane, bądź w przypadku kopii - potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  -  zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 
7. Oferta musi zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w pkt 4 sondażu, tj.:
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie  do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4 do sondażu).
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
 
9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:
 1. aktualne zaświadczenie o niekaralności osoby (osób) wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie przez  osobę (osoby) wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych – Anna Malisz, tel.89/642-98-61; e-mail: .
 
11. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego  przekazanie Wykonawcom.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 
S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski
 
Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
 1. Skrócony opis projektu (zał. nr 1 do sondażu);
 2. Formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
 3. Projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu);
 4. Wykaz osób (zał. nr 4 do sondażu);
 5. Podręcznik beneficjenta (zał. nr 5 do sondażu);
 6. Podręcznik komunikacji (zał. nr 6 do sondażu);
 7. Wymagania dot. informacji i promocji (zał. nr 7 do sondażu);
 8. Umowa o dofinansowanie (zał. nr 8 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-07-01 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-07-01 14:16:03
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-07-13 12:45:34
Artykuł był wyświetlony: 1243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu