ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: wygłoszenie prelekcji na jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO.

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-25 15:11:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
 Data : 2015 – 05 –25.
Nasz znak : RL. 272.27.2015
S O N D A Ż     C E N O W Y
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wygłoszenie prelekcji na jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zwanego dalej Projektem, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do sondażu, w zakresie:
1) Część 1 – przygotowanie i przeprowadzenie 80 minutowej prelekcji w języku polskim na temat potencjalnych zagrożeń chorobowych wynikających z uzależnienia od nikotyny, w tym udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników konferencji;
2) Część 2 – przygotowanie i przeprowadzenie 80 minutowej prelekcji w języku polskim na temat profilaktyki zapobiegnia chorobom układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny, w tym udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników konferencji;
3) Część 3 - przygotowanie i przeprowadzenie 80 minutowej prelekcji w języku polskim na temat sposobów walki z uzależnieniem od nikotyny, w tym udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników konferencji.
2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwie lub wszystkie części objęte przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, iż do przeprowadzenia każdej z w/w prelekcji zostaną wskazane różne osoby.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – czerwiec 2015r. Konferencja będzie jednodniowa, zorganizowana w dzień roboczy oraz w godzinach ustalonych po podpisaniu umowy.
4. Miejsce konferencji – granice administracyjne miasta Ostródy; liczba uczestników konferencji – 200 osób.
5. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą (odrębnie dla każdej części), której to osobie powierzy obowiązki prelegenta na potrzeby konferencji, tj. osobą, która przeprowadziła minimum jedną prelekcję na konferencji, seminarium, itp., na temat związany z uzależnieniem od nikotyny (zagrożenia, profilaktyka, sposoby walki z nałogiem, itp.). Należy podać temat prelekcji.
6. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 01.06.2015r. do godz. 11:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat). Ofertę należy zatytułować: „Oferta na wygłoszenie prelekcji na jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
7. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w pkt 5 sondażu, w szczególności:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3 do sondażu).
8. Za najkorzystniejszą, odrębnie w każdej części objętej zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych – Anna Malisz, tel.89/642-98-61; e-mail: .
10. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski
Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do sondażu);
2) Projekt umowy (zał. nr 2 do sondażu).
3) Wykaz osób (zał. nr 3 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-05-25 15:09:21
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-05-25 15:11:49
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-06-02 13:15:01
Artykuł był wyświetlony: 794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu