ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: przygotowanie i logistyczna obsługa jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu pn.: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO.

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-12 12:08:17 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Data: 2015 – 05 – 12.

Nasz znak: RL. 272.25.2015

S O N D A Ż    C E N O W Y

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i logistyczna obsługa jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu pn.: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zwanego dalej Projektem, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sondażu oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do sondażu.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – czerwiec 2015r. Konferencja będzie jednodniowa, zorganizowana w dzień roboczy ustalony po podpisaniu umowy.
3. Miejsce konferencji – granice administracyjne miasta Ostródy; liczba uczestników konferencji – 200 osób.
4. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i logistycznej obsłudze konferencji, seminarium, itp. na minimum 100 osób wraz z zapewnieniem sali wykładowej oraz co najmniej jednego ciepłego posiłku dla uczestników konferencji.
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.05.2015r. do godz. 10:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).
6. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w ust. 4 sondażu, w szczególności:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że wskazane usługi zostały wykonane należycie (zał. nr 4 do sondażu);
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych - Anna Malisz, tel.89/642-98-61; e-mail:

<e-mail>

.
9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski

Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu);
2) Formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
3) Projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu).
4) Wykaz usług (zał. nr 4 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 12:03:28
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 12:08:17
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-05-25 13:08:26
Artykuł był wyświetlony: 857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu