ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: przeprowadzenie i logistyczna obsługa jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-29 14:01:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Data: 2015 – 04 – 29.
Nasz znak: RL. 272.19.2015
S O N D A Ż    C E N O W Y
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, przeprowadzenie i logistyczna obsługa jednodniowej konferencji rozpoczynającej realizację Projektu: „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zwanego dalej Projektem, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sondażu oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do sondażu.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – czerwiec 2015r. Konferencja będzie jednodniowa, zorganizowana w dzień roboczy ustalony po podpisaniu umowy.
3. Miejsce konferencji – granice administracyjne miasta Ostródy; liczba uczestników konferencji – 200 osób.
4. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i logistycznej obsłudze konferencji, seminarium, itp. na minimum 100 osób wraz z zapewnieniem sali wykładowej, prelegenta lub prelegentów oraz co najmniej jednego ciepłego posiłku dla uczestników konferencji.
2) Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami, którym powierzy obowiązki prelegentów na potrzeby konferencji, tj. osobami, które:
a) są autorami minimum jednej publikacji nt. profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny (należy wskazać tytuł publikacji);
b) przeprowadziły minimum jedną prelekcję na konferencji, seminarium, itp., nt. profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny (należy podać temat prelekcji).
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.05.2015r. do godz. 12:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).
6. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w ust. 4 sondażu, w szczególności:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (zał. nr 4 do sondażu);
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 5 do sondażu).
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego -Piotr Szerszeń, tel.89/642-98-28; e-mail: .
9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski
Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu);
2) Formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
3) Projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu).
4) Wykaz usług (zał. nr 4 do sondażu);
5) Wykaz osób (zał. nr 5 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-04-29 13:54:49
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-04-29 14:01:12
Osoba, która zmieniła informację: Marta Laska Data ostatniej zmiany: 2015-05-08 14:54:30
Artykuł był wyświetlony: 809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu