ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaże cenowe: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego, na potrzeby projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO.

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-14 13:17:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data: 2015–04–14
Nasz znak: RL.272.18.2015
S O N D A Ż   C E N O W Y
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego, na potrzeby projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. Nr 1 do sondażu) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do sondażu).
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje:
1) dostawę: komputera przenośnego – 1 szt.; niszczarki – 1 szt.; urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt. oraz pendrive – 5 szt., zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej (zał. nr 1 do sondażu);
2) załadunek, rozładunek oraz dowóz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB, itp.).
2) Zaoferowany przez wykonawców sprzęt musi spełniać wszelkie normy wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz musi być dopuszczony do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, czego potwierdzeniem jest umieszczenie na dostarczonym sprzęcie stosownego „oznakowania Conformité Européenne”, w skrócie „CE”.
3) Sprzęt określony w zał. nr 1 do sondażu (komputer przenośny) - musi być wyprodukowany przez producenta spełniającego standardy zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskiem określonych aktualnie obowiązującymi normami, w szczególności ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi.
4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad i usterek na zasadach określonych w projekcie umowy (zał. nr 3 do sondażu).
5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
6) Wykonawca wskaże w ofercie producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu oraz oprogramowania (zał. nr 1A do sondażu).
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki, wady i uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe w czasie jego transportu.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy.
5. Ofertę należy złożyć:
1) w formie pisemnej do dnia 21.04.2015r. do godz. 12:00 na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat);
2) w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ”Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.
6. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu).
2) Wykaz zaoferowanego sprzętu (wzór – zał. nr 1A do sondażu).
3) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie lub oryginały certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego dokumentu oraz certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dokumentu - wydanych dla producenta zaoferowanego komputera przenośnego.
4) Wydruk z testu Passmark CPU Mark High End CPUs zamieszczonego na stronie: http://www.cpubenchmark.net nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_ostrodzki, tj. dnia 14.04.2015r. potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt spełnia wymogi Zamawiającego odnoszące się do wydajności procesora określone w specyfikacji technicznej (zał. nr 1 do sondażu).
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Podinspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego -Piotr Szerszeń, tel.89/642-98-28; e-mail: .
9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.


Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) Specyfikacja techniczna (zał. nr 1 do sondażu);
2) Wzór wykazu zaoferowanego sprzętu (zał. nr 1A do sondażu);
3) Formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
4) Projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-04-14 13:13:41
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-04-14 13:17:10
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-04-27 14:14:17
Artykuł był wyświetlony: 931 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu