ˆ

Sondaże cenowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sondaż cenowy: Opracowanie treści i wydruk kwestionariuszy ankiet oraz sporządzenie raportu końcowego z wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród grupy docelowej, tj. osób biorących udział w badaniach profilaktycznych wykonywanych w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”. ROZSTRZYGNIĘCIE SONDAŻU CENOWEGO.

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-14 13:01:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Data: 2015-03-14.
Nasz znak: RL.272.17.2015
S O N D A Ż    C E N O W Y
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego - zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie treści i wydruk kwestionariuszy ankiet oraz sporządzenie raportu końcowego z wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród grupy docelowej, tj. osób biorących udział w badaniach profilaktycznych wykonywanych w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 
2. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sondażu. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodna z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do sondażu. 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2016r.
4. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu treści i wydruku kwestionariuszy ankiet oraz sporządzeniu raportu końcowego z przeprowadzonych badań ankietowych wśród grupy docelowej liczącej minimum 1.000 osób w każdym wykazanym badaniu (należy wskazać tytuł / temat badania).
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. osobą posiadającą doświadczenie w sporządzaniu raportów końcowych z przeprowadzonych co najmniej dwóch badań ankietowych wśród grupy docelowej liczącej minimum 1.000 osób w każdym wykazanym badaniu (należy wskazać tytuł / temat badania).
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2015r. do godz. 11:00, na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).
6. Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Piotr Szerszeń, tel.89/642-98-28.
9. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 


Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:
1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu)
2) formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
3) projekt umowy (zał. nr 3 do sondażu);
4) wytyczne dot. logotypów (zał. nr 4 do sondażu).

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Malisz Data wytworzenia informacji: 2015-04-14 12:57:46
Wprowadził informację do BIP: Daniel Drobisz Data udostępnienia informacji: 2015-04-14 13:01:06
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-04-27 14:16:53
Artykuł był wyświetlony: 774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu