ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
ul. Władysława Jagiełły 1
14-100 Ostróda
NIP:741-18-87-468  
REGON 511398725
Telefony: 
SEKRETARIAT –89-646-06-40, 89-646-52-24
CENTRALA – 89-646-06-00
strona internetowa: http://www.szpital-ostroda.pl/

Prezes Zarządu  -  Jacek Dudzin

Prokurent – Małgorzata Zalewska
 
,,Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna’’ ( nazwa skrócona: ,,Szpital w Ostródzie S.A’’.) jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Powiat Ostródzki, który jest właścicielem 100% akcji spółki.
 
Organy Spółki

Zarząd - Szpital w Ostródzie S.A. - Zarząd jest jednoosobowy, funkcje Zarządu pełni Prezes Zarządu.
Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
2) uchwalanie podziału pracy pomiędzy członków Zarządu,
3) przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin,
4) przyznawanie nagród i nakładanie kar na pracowników Spółki,
5) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
6) opracowywanie planów pracy,
7) sporządzanie projektów techniczno-ekonomicznych i finansowych,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
9) proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów uchwał,
10) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
11) sporządzanie bilansu Spółki i składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu,
12) składanie wniosków dotyczących zasad podziału zysku oraz terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat,
13) branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
14) opracowywanie projektów, regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki,
15) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki.

Rada Nadzorcza
Radę Nadzorczą Szpitala w Ostródzie S.A. powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań:
- Zarządu z działalności Spółki,
- finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących  sprawować swoich czynności.

Walne Zgromadzenie      
Funkcję Walnego Zgromadzenia Szpitala w Ostródzie S.A. pełni Zarząd Powiatu w Ostródzie.

W celu:
- udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
- prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
- realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych


Szpital w Ostródzie S.A. utworzył i prowadzi:
 
Centrum Zdrowia MEDICA - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
( nazwa skrócona: Centrum Zdrowia MEDICA )
14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1

 
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących formach opieki zdrowotnej:
1) ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
2) stacjonarnej opieki zdrowotnej,
3) pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,
4) programów zdrowotnych,
5) profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
6) diagnostyki medycznej
7) rehabilitacji leczniczej.
 
W strukturze organizacyjnej Zakładu wyróżnia się:

A. Dział Medyczny obejmujący:
1) oddziały szpitalne ( wewnętrzny, dziecięcy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, laryngologii, ginekologii, położniczy i noworodkowy, zakaźny, ratownictwa medycznego, intensywnej terapii ),
2) pracownie diagnostyczne,
3) poradnie specjalistyczne,
4) pomoc doraźną i ratownictwo medyczne,
5) rejestr usług medycznych i statystykę medyczną.

B. Dział obsługi i zaopatrzenia.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Zakładem jako świadczeniodawcą.
Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością innym osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem finansującym te świadczenia ( np. w ramach programów zdrowotnych ) lub odpłatnie ( np. osobom nie ubezpieczonym, cudzoziemcom, itp. ).

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Wasześcik Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:53:00
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:53:42
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-12-05 10:23:14
Artykuł był wyświetlony: 37096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu