ˆ

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie
ul. Sportowa 1,  14-100 Ostróda,
tel. 89  646 41 41
e-mail:
NIP:   741-18-78-216
REGON:   510997837


Rejon działania Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie obejmuje:
Powiat Ostródzki 

Świetlica Terapeutyczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej 

Kierownik: Teresa Lipińska

W sprawach pilnych można kontaktować się tel. 501 647 039 (kierownik Świetlicy Teresa Lipińska) 
 
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest czynna dla interesantów:
­w okresie nauki szkolnej
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00;
­w ferie, wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00 - 16:00.
 
Majątek:
Świetlica zajmuje pomieszczenia w obiekcie będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie (blok c).
Majątek ruchomy o wartości: 66.490,67 zł.

Przedmiot działalności: 
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest samodzielną publiczną, placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach, które wymagają specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
Celem działalności placówki jest:
 • zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach (problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, objawy nerwicowe) oraz sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, bądź wychowujących się w niekorzystnych warunkach dla ich rozwoju.
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zadania Świetlicy wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących potrzeb:
- opiekuńczych;
- wychowawczych;
- terapeutycznych;
- rozwojowych;
- pomocy w kryzysie;
- wyrównywania deficytów rozwojowych.

Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.: 
­
 • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu; pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej;
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczo-rekreacyjnych, pracy indywidualnej z wychowankami, pomocy w nauce i innych w zależności od potrzeb;
 • opracowywanie indywidualnych planów korekcyjnych, na podstawie diagnozy wewnętrznej (na którą składają się: zebrane informacje uzyskane od osób najbliższych dziecku, udostępniona dokumentacja dziecka np. medyczna, psychologiczno - pedagogiczna oraz inne uzyskane informacje);
 •  modyfikowanie indywidualnego planu korekcyjnego w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nabywanych umiejętności;
 • praca z rodzicami/opiekunami dziecka.
Placówka prowadzi następujące formy pracy:
 
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży: socjoterapeutyczne, terapia indywidualna;
 • zajęcia wychowawczo-rekreacyjne (ferie zimowe, wakacje);
 • zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem technik plastycznych;
 • konsultacje indywidualne i zespołowe dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pedagogów, których celem jest: edukacja, poradnictwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, oddziaływania środowiskowe (praca i współpraca w środowisku lokalnym); promocja placówki.

Uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być:
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7-18 lat, a w indywidualnych przypadkach starsza;  
 • dorośli (rodzice, nauczyciele i in. osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne).

Do kompetencji placówki należy:
 • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
   
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Osobą kierującą placówką jest Kierownik Świetlicy - mgr Teresa Lipińska 
 
Do kompetencji kierownika należy:
 • kieruje działalnością administracyjno-obsługową i opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczną placówki;
 • podejmuje niezbędne przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa ładu i porządku, zapewnia ochronę zdrowia pracowników i higienę pracy;
 • decyduje o doborze kadry placówki i sprawuje nadzór w stosunku do pracowników;
 • organizuje pracę w placówce, umożliwia pracownikom dokształcanie się i informuje ich o podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Świetlicy;
 • tworzy plan pracy placówki w oparciu o możliwości kadrowe (ilość zatrudnionych, kwalifikacje i umiejętności), lokalowe i potrzeby środowiska lokalnego;
 • decyduje w sprawach przyznawania nagród, wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
 • reprezentuje Świetlicę na zewnątrz i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • może zmieniać lub wprowadzać nowe profile rozwoju placówki i nowe formy pracy;
 • decyduje o przyjęciu dziecka do placówki.
   

Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka kompetencje Zespół dokonuje:
 • ­ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
 • analizy metod stosowanych w pracy z dzieckiem i rodziną;
 • ustalenia konieczności modyfikowania indywidualnego programu korekcyjnego- oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
 • zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Świetlica udziela pomocy dziecku i rodzinie.
Pomoc udzielana jest na prośbę rodzica / opiekuna, a także na prośbę samego zainteresowanego.
Przy przyjmowaniu dzieci i młodzieży (do lat 18) na stałe zajęcia do Świetlicy wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce mogą przekazywać także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna/ Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, szkoła, ośrodki pomocy społeczne, j Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także sąd i policja (dotyczy dzieci bez przejawów demoralizacji).
Świetlica udziela pomocy dzieciom, młodzieży w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rówieśniczych i osobistych. Równolegle do pracy z dziećmi kadra pedagogiczna stara się pracować z rodzicami / opiekunami dziecka.
Z pomocy w placówce doraźnie mogą korzystać osoby dorosłe szukające pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Świetlicy.
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Lipińska Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:46:54
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:47:17
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 10:10:00
Artykuł był wyświetlony: 5985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu