ˆ

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-04 13:46:54

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie
ul. Sportowa 1,  14-100 Ostróda,
tel./fax.  0 (prefix) 89  646 41 41
e-mail:

<e-mail>


NIP:   741-18-78-216
REGON:   510997837

Rejon działania Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie obejmuje:
Powiat Ostródzki 

Świetlica Terapeutyczna jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej 

Kierownik : Teresa Lipińska

W sprawach pilnych można kontaktować się tel. 501 647 039 (kierownik Świetlicy Teresa Lipińska) 
 
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest czynna dla interesantów:
­ w okresie nauki szkolnej
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00;
­ w ferie, wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
 
Majątek:
Świetlica zajmuje pomieszczenia w obiekcie będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie (blok c).
Majątek ruchomy o wartości: 62.981,76 zł.

Przedmiot działalności: 
Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie jest samodzielną publiczną, specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego o charakterze profilaktycznym, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą, które wymagają specjalistycznej pomocy ze względu na zaburzenia emocjonalne oraz dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
Celem działalności placówki jest:
• zapewnianie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
• wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
• współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
Zadania Świetlicy wynikają z realizacji wyżej wymienionych celów i realizacji następujących potrzeb:
- opiekuńczych;
- wychowawczych;
- terapeutycznych;
- rozwojowych;
- pomocy w kryzysie;
- wyrównywania deficytów rozwojowych.

Do zadań kadry pedagogicznej należy m.in.: 
­- udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu;
-­ pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej;
-­ prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczo-rekreacyjnych, pracy indywidualnej z wychowankami, pomocy w nauce i innych w zależności od potrzeb;
­- opracowywa-nie indywidualnych planów korekcyjnych, na podstawie diagnozy wewnętrznej (na którą składają się: zebrane informacje uzyskane od osób najbliższych dziecku, udostępniona dokumentacja dziecka np. medyczna, psychologiczno - pedagogiczna oraz inne uzyskane informacje);
-­ modyfikowanie indywidualnego planu korekcyjnego w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nabywanych umiejętności;
-­ praca z rodzicami/opiekunami dziecka.

Placówka prowadzi następujące formy pracy:
• zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży: socjoterapeutyczne, terapia indywidualna;
• zajęcia wychowawczo-rekreacyjne (ferie zimowe, wakacje);
• zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem technik plastycznych;
• konsultacje indywidualne i zespołowe dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pedagogów, których celem jest: edukacja, poradnictwo, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, oddziaływania środowiskowe (praca i współpraca w środowisku lokalnym); promocja placówki.

Uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być:
• dzieci od 7 roku życia,
• młodzież,
• dorośli (rodzice, nauczyciele i in. osoby dorosłe mające problemy rodzinne, wychowawcze, społeczne).

Do kompetencji placówki należy:
• udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, sprawiającymi problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
• wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem;
• współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje
Osobą kierującą placówką jest Kierownik Świetlicy - mgr Teresa Lipińska 

Do kompetencji kierownika należy:
-­ kieruje działalnością administracyjno-obsługową i opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczną placówki;
­- podejmuje niezbędne przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa ładu i porządku, zapewnia ochronę zdrowia pracowników i higienę pracy;
­- decyduje o doborze kadry placówki i sprawuje nadzór w stosunku do pracowników;
­- organizuje pracę w placówce, umożliwia pracownikom dokształcanie się i informuje ich o podstawowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Świetlicy;
­- tworzy plan pracy placówki w oparciu o możliwości kadrowe (ilość zatrudnionych, kwalifikacje i umiejętności), lokalowe i potrzeby środowiska lokalnego;
­- decyduje w sprawach przyznawania nagród, wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
­- reprezentuje Świetlicę na zewnątrz i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
­- może zmieniać lub wprowadzać nowe profile rozwoju placówki i nowe formy pracy;
­- decyduje o przyjęciu dziecka do placówki.

Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka kompetencje Zespół dokonuje:
­- ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
­- analizy metod stosowanych w pracy z dzieckiem i rodziną;
­- ustalenia konieczności modyfikowania indywidualnego programu korekcyjnego- oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
­- zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Świetlica udziela pomocy dziecku i rodzinie.
Pomoc udzielana jest na prośbę rodzica/ opiekuna, a także na prośbę samego zainteresowanego.
Przy przyjmowaniu dzieci i młodzieży (do lat 18) na stałe zajęcia do Świetlicy wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w placówce może przekazywać także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoła, ośrodek pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także sąd i policja (dotyczy dzieci bez przejawów demoralizacji).
Świetlica udziela pomocy dzieciom, młodzieży w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rówieśniczych i osobistych. Równolegle do pracy z dziećmi kadra pedagogiczna stara się pracować z rodzicami / opiekunami dziecka.
Z pomocy w placówce doraźnie mogą korzystać osoby dorosłe szukające pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Świetlicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Lipińska Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:46:54
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Lipińska Data wprowadzenia do BIP 2008-11-04 13:46:54
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:47:17
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2015-03-23 15:24:17
Artykuł był wyświetlony: 4761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu