ˆ

Szkoły i placówki oświatowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-11-04 13:37:08 Informacja ogłoszona dnia 2008-11-04 13:37:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Szymanowo 2
14 - 300 Morąg
Tel. sekretariat 89 757 45 69, 89 757 64 09 
       dyrektor 89 757 63 53 
NIP 741-16-53-888
REGON 000239770
Dyrektor : Jarosław Witek
Ośrodek jest jednostką organizacyjną powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.
Majątek:
Jednostka
 Położenie
 nieruchomości
Numer
 działki 
Powierzchnia działki 
Rodzaj zabudowy 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie 
Gmina Morąg
Obręb Antoniewo
24
 26,81  ha
Pawilon dydaktyczno-terapeutyczny,
 internat, pawilon rehabilitacyjno - sportowy, garaże, budynki gospodarcze, pawilon do hipoterapii
W skład Ośrodka wchodzą :
1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 
2. Przedszkole Specjalne, 
3. Szkoła Podstawowa Specjalna,
4. Gimnazjum Specjalne, 
5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
6. Oddziały rewalidacyjno - wychowawcze
7. Grupy wychowawcze
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko -  Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem w wieku od 3 do 25 roku życia. W Ośrodku mogą otrzymać pomoc dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole).
Przedmiot działalności

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie jest placówką edukacyjno - wychowawczą działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz statutu. Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest samorząd powiatowy  w Ostródzie. 

Ośrodek prowadzi przedszkole specjalne dla dzieci od 3 roku życia, 6 letnia szkołę podstawową, 3 letnie gimnazjum, 3 letnią szkołę przysposobienia zawodowego oraz oddziały rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z najgłębszą niepełnosprawnością.
Zajęcia lekcyjne prowadzone są  w grupach 8 osobowych, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi głęboko upośledzonymi prowadzone są w grupach 4 osobowych.
Ponadto z każdym dzieckiem prowadzona jest rewalidacja indywidualna.
Programy nauczania opracowane są indywidualnie dla każdego dziecka stosownie do jego poziomu intelektualnego, możliwości fizycznych czy dysfunkcji rozwojowych.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, a w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Dzieci z pobliskich gmin są dowożone codziennie na zajęcia dydaktyczne, specjalistycznymi samochodami. Dzieci z odległych miejscowości mają zapewnione miejsce w internacie, gdzie wychowawcy prowadzą zajęcia popołudniowe w grupach wychowawczych. 
Ośrodek posiada bardzo dobrą bazę lokalową, wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w tym : nauczycieli i wychowawców oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów, pedagoga, hipoterapeutów, rehabilitantów oraz innych specjalistów.
Wiodącym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychofizycznych  do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
    
Ośrodek realizuje zadania edukacyjno - wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie programów przeznaczonych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu  umiarkowanym i znacznym,
2) zapewnia nauczanie religii na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów,
3) organizuje opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zapewniając im podmiotowe traktowanie w procesie nauczania, wychowania i rewalidacji,
4) umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości rodzinnej, narodowej i religijnej,
5) przygotowuje wychowanków do wykonywania pracy zawodowej ( jeżeli mają takie możliwości psychofizyczne),
6) ukierunkowuje ich na osiągnięcie wszechstronnego rozwoju psychoruchowego w dostępnym dla nich zakresie przy zastosowaniu specjalnych metod nauczania, wychowania, rehabilitacji i opieki
7 zapewnia opiekę lekarską,
8) udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz w miarę potrzeb resocjalizacyjnej,
9) umożliwia wychowankom rozwój zainteresowań w trakcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz zapewnia możliwość realizacji nauczania indywidualnego,
10) prowadzi współprace z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
11) ośrodek realizuje program nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole przysposobienia zawodowego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                      i znacznym zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej,
12) ośrodek prowadzi zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne i grupowe dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
13) podejmuje działania w zakresie wczesnej interwencji w stosunku do dzieci poniżej 6 roku życia,
14) organizuje imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, kolonie, wycieczki, współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ośrodek dysponuje nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalową.

Bazę lokalową Ośrodka stanowią:
- izby lekcyjne,
- pawilon rehabilitacyjno - sportowy z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz gabinetami do rehabilitacji ruchowej (kinezyterapii i fizykoterapii),
- pracownie do zajęć technicznych ( dekoratorstwo, tkactwo, krawiectwo. garncarstwo ), - pracownia stolarska
- pracownia gospodarstwa domowego,
- gabinet psychologiczny,
- gabinet logopedyczny,
- pracownia komputerowa,
- pomieszczenia do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
- świetlica ( dla dzieci dowożonych ),
- gabinety pielęgniarek,
- stołówka wraz z zapleczem kuchennym,
- pokoje sypialne w internacie,
- ,, Bawialnie " w internacie,
- zaplecze gospodarcze,
- kompleks boisk sportowych, 
- pawilon do hipoterapii,
- tereny do prowadzenia zajęć hipnoterapii i jazdy konnej,
- plac zabaw oraz tereny rekreacyjne i spacerowe,
- park zwierząt.
W placówce zostały zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne : wybudowano windę zewnętrzną oraz podjazdy, oporęczowano ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, wyłożono wykładziny antypoślizgowe na korytarzach, w klasach i pomieszczeniach internackich, dostosowano łazienki i toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. . 

Baza Ośrodka jest w pełni przystosowana do prowadzenia letniego i zimowego wypoczynku dzieci. Placówka posiada certyfikat PFRON umożliwiający organizację turnusów rehabilitacyjnych.
Ośrodek położony jest w województwie warmińsko - mazurskim, w małej miejscowości Szymanowo oddalonej 2 km od Morąga, wśród zabytkowego drzewostanu dębowego zaliczonego do parku krajobrazowego.
Posiada oczyszczalnię ścieków, ma własne ujęcie wody i kanalizację.
W pobliżu Szymanowa znajduje się jezioro Narie oraz Ruda Woda.
Organy i ich kompetencje

Dyrektor

Zgodnie z  Uchwałą nr  1/5/2014 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 10.12.2014r.                          
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie, dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Ośrodka w granicach zwykłego zarządu.
W szczególności obejmuje :
 - korzystanie z obowiązków przywilejów kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania placówki,
 - przyjęcie rzeczowych składników mienia placówki, ponoszenie odpowiedzialności i gospodarowanie tym mieniem zgodnie z przepisami prawa,
 - dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi placówce i planowanie ich wykorzystania zgodnie z ustawą o finansach  publicznych.
   
Przez dysponowanie środkami rozumie się : dokonywanie zakupów, zawieranie umów, zakładanie kont bankowych, zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Zgodnie z zapisami w  Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie:
Dyrektor:

1) kieruje całokształtem działalności Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za całość pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej i administracyjno - gospodarczej placówki,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty i potrzebami placówki.
3) tworzy warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków,
4) realizuje uchwały Ośrodka oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno - finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,
6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, określa ich zadania i obowiązki,
8) obsadza stanowiska kierownicze w placówce,
9) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Ośrodka,
10) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty organu prowadzącego i innych podmiotów - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Ośrodka - o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka,
11) zapewnia opiekę nad nauczycielami stażystami oraz dba o awansowanie nauczycieli - o ile otrzyma ich wnioski w tym zakresie,
12) może organizować imprezy integracyjne, kolonie i obozy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z innych rejonów kraju z wykorzystaniem bazy lokalowej Ośrodka,
W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka, jego obowiązki pełni zastępca dyrektora Ośrodka.
Rada Pedagogiczna:

1) opiniuje i zatwierdza plany pracy Ośrodka,
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w Ośrodku,
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,
5) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków Ośrodka,
6) opiniuje w szczególności:
 - projekty organizacji pracy Ośrodka, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 - projekt planu finansowego i gospodarczego Ośrodka,
 - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 - propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
7) zatwierdza statut Ośrodka lub jego zmiany,
8) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego   Ośrodek o odwołanie z funkcji dyrektora lub  do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
Rada Rodziców:

 1)  uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka,
 2)  występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka z wnioskami dotyczącymi  wszystkich spraw Ośrodka,
 3) w celu wspierania działalności statutowej Ośrodka gromadzi fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł,        
           

Zasady rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego
i szkoły przysposabiającej do pracy
 - na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Ostródzkiego
Tryb kwalifikowania wychowanka do Ośrodka określają odrębne przepisy.
Zasady przyjęcia wychowanka do internatu
 - na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Powiatu Ostródzkiego oraz podania rodzica
lub opiekuna prawnego dziecka z prośbą o przyjęcie do internatu.
 
Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

Dyrektor :
Jarosław Witek
Telefony ( 0-89) 757 6353     ( tel./ fax )  ( 0-89 ) 757 4569
Miejsce urzędowania : Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Szymanowie 14 - 300 Morąg

Wicedyrektor ds. dydaktycznych :
Mariola Jurecka Telefon ( 0-89 ) 757 4569
Miejsce urzędowania : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie
14 - 300 Morąg

Wicedyrektor ds. dydaktycznych:
1. Odpowiada za organizację i kierowanie działalnością wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka.
2. Przygotowuje następujące dokumenty szkoły:
1) roczny plan pracy szkoły;
2) tygodniowy rozkład zajęć szkoły;
3) rozkład dyżurów nauczycieli;
4) plan obserwacji;
5) informacje o bieżącej pracy szkół;
6) plan nadzoru pedagogicznego;
7) informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym;
8) sprawozdania z klasyfikacji semestralnej i rocznej,
3. Prowadzi czynności wynikające z wykonywania nadzoru pedagogicznego, w tym: obserwuje
i kontroluje pracę nauczycieli, udziela im instruktażu i niezbędnej pomocy poprzez omawianie zajęć
i wydawanie zaleceń.

Wicedyrektor d/s wychowania :
Wiesława Szczurowska
Telefon ( 0-89 ) 757 4569
Miejsce urzędowania : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Szymanowie
14 - 300 Morąg 

Wicedyrektor ds. wychowania jest bezpośrednim przełożonym wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych oraz wszystkich pracowników zatrudnionych
w internacie.
1.Odpowiada za:
1) wyniki pracy wychowawczo – opiekuńczej;
2) stan sanitarno-higieniczny internatu pomieszczeń mieszkalnych;
3) prowadzenie wyżywienia w stołówce Ośrodka;
4) organizację pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach wychowawczych, sprawuje nadzór merytoryczny w tym zakresie.
2. Przygotowuje następujące dokumenty programowo-organizacyjne:
1) tygodniowy rozkład zajęć grup wychowawczych;
2) plan obserwacji zajęć;
3) informacje o bieżącej pracy grup wychowawczych;
4) informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym.
3. Kontroluje i obserwuje pracę nauczycieli wychowawców.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
1. Wnioski, podania interesantów wpływają do :
  - sekretariatu placówki - Szymanowo, 14 - 300 Morąg    tel./fax 89 757 45 69, tel. 89 757 64 09
  - e-mail:
Sposób załatwiania spraw                                                                          
Wszelkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją  kancelaryjną i kodeksem postępowania administracyjnego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Witek Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:37:08
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Witek Data wprowadzenia do BIP 2008-11-04 13:37:08
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:37:22
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2016-03-14 13:22:25
Artykuł był wyświetlony: 4797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu