ˆ

Szkoły i placówki oświatowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2008-11-04 13:35:12 Informacja ogłoszona dnia 2008-11-04 13:35:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie
14-310 Miłakowo; ul. Olsztyńska 9A
Tel/fax 0-89 758 7406
NIP 741-14-43-056
REGON  511343167
Dyrektor Waldemar Przybysz
Ośrodek jest jednostką  organizacyjną powiatu Ostródzkiego działającą  w formie jednostki  budżetowej
Majątek:
Jednostka
Położenie nieruchomości 
Numer działki 
Powierzchnia działki 
Rodzaj
zabudowy 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
miasto Miłakowo
obręb 1
ul. Olsztyńska
492/27
udz. 1/2 cz.
492/29

492/26
 0,3543 ha
0,0168 ha

0,2009 ha
budynek szkoły 
 
sala gimnastyczna
internat
600/1000 udziału
we wspólnocie
 Majątek ruchomy o wartości 235.4 tys. zł
 1. W skład Ośrodka wchodzą:
              
  1) sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian
  2) trzyletnie gimnazjum specjalne, w którym w ostatni mroku nauki przeprowadza się egzaminy, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnzajalnych
  3) trzyletnie gimnazjum specjalne (Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
  4) szkoły ponadgimnzjalne:
  -  trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
  -. trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
 2. przedszkole specjalne

  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym w wieku od 7 lat do czasu ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (nie dłużej jednak niż do 24 lat).

  2)   Przedmiot działalności

  Głównym zadaniem działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników i rodziców.
  Cele i zadania pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej wynikają z ogólnych zasad oligofrenopedagogiki i Konwencji o Prawach Dziecka.
  1. Do podstawowych zadań Ośrodka należą:
  a) zapewnienie nauki w zakresie programu szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego i zasadniczej zawodowej szkoły specjalnej
  b) umożliwienie rozwoju zainteresowań wychowanków w różnych formach zajęć szkolnych
i pozaszkolnych
c) zapewnienie opieki psychologicznej, pedagogicznej oraz w miarę możliwości pomocy materialnej wychowankom najuboższym
d) zapewnienie wychowankom opieki w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek
e) zapewnienie nauki religii na życzenie rodziców
f) rozbudzanie i utrwalanie poczucia obowiązku i dyscypliny społecznej oraz potrzeby poszanowania mienia społecznego
g) umożliwienie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym im zakresie
h) przygotowanie wychowanków do wyboru zawodu
i) stworzenie odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i rozrywki
j) współpraca z rodzicami (opiekunami) i instytucjami wspomagającymi proces edukacyjno-wychowawczy
k) integrowanie wychowanków ze środowiskiem osób pełnosprawnych
l) przygotowanie do wykonywania zawodu w stopniu określonym programem nauczania szkoły zawodowej specjalnej

3)   Zasady przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej 

 - na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Powiatu Ostródzkiego oraz  podania rodzica, opiekuna  prawego dziecka z prośbą o przyjęcie do grupy wychowawczej
4)   Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

1. Dyrektor:        
Dyrektor Waldemar Przybysz
Telefony  (tel/fax)   (0-89) 758 7406
Miejsce urzędowania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie ul Olsztyńska 9a
Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadach i w sposób ustalony odrębnymi przepisami.
Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora zespołu szkół działających w Ośrodku.
Do zadań dyrektora Ośrodka należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Ośrodka, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, terapeutycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
3) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
4) współdziałanie z organem prowadzącym oraz z instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie Ośrodka,
5) opracowywanie i realizowanie planu finansowego ośrodka, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
6) organizowanie warunków i odpowiedzialność za prawidłową realizację Konwencji o Prawach Dziecka,
7) wykonywanie innych zadań według przepisów określających zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
2. Wicedyrektor

Telefony  (tel/fax)   (0-89) 758 7406
Miejsce urzędowania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie ul Olsztyńska 9a
Zastępca dyrektora Ośrodka realizuje obowiązki ustalone przez dyrektora Ośrodka.
Zastępca dyrektora Ośrodka jest odpowiedzialny:
a) za prawidłową organizację pracy edukacyjno-terapeutycznej i rewalidacyjnej szkół w Ośrodku,
b) za prawidłową realizację programów grupowej i indywidualnej edukacji i terapii, a także za pomoc nauczycielom w zakresie doskonalenia ich metod pracy,
c) dba o wyposażenie szkoły w sprzęt i specjalistyczne pomoce naukowe,
d) podejmuje działania mające na celu organizowanie środowiska wspierającego placówkę oraz dąży do możliwie najpełniejszej integracji placówki ze środowiskiem.
Zastępca dyrektora Ośrodka koordynuje współpracę nauczycieli-terapeutów oraz organizuje współpracę pracowników pedagogicznych z rodzicami uczniów - wychowanków.
3. Kierownik ds. wychowania i opieki:
Krzysztof Żarnoch
Telefon/fax (0-89) internat 758 7523   
Miejsce urzędowania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie ul. Olsztyńska 9d

Kierownik ds. wychowania i opieki organizuje i jest odpowiedzialny za całokształt pracy wychowawczo-rewalidacyjnej i opiekuńczej grup wychowawczych Ośrodka. Odpowiada za poziom
i wyniki zajęć wychowawczych.
5)   Sposób załatwiania spraw
 Wnioski, podania interesantów  wpływają do:
-  sekretariatu placówki - 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska 9a  tel/fax 089 758 7406
 
Przyjmowanie interesantów:
- Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-13:00
- Wicedyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 13:00
- Kierownik internatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-17:00
  
Wszelkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją kancelaryjną  i kodeksem postępowania administracyjnego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Ziembiński Data wytworzenia informacji: 2008-11-04 13:35:12
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Ziembiński Data wprowadzenia do BIP 2008-11-04 13:35:12
Wprowadził informację do BIP: Marta Smolińska Data udostępnienia informacji: 2008-11-04 13:35:24
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 08:15:23
Artykuł był wyświetlony: 3165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu