ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Bolity, gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 61/2 o pow. 0,1064 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00003669/8.

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 13:48:08 przez Mateusz Kastrau

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
STAROSTA  OSTRÓDZKI
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Bolity, gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 61/2   o pow. 0,1064 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00003669/8.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 1 064 m2 położona jest w centralnej części miejscowości Stare Bolity, gmina Miłakowo, około 40 m od zjazdu z drogi wojewódzkiej Miłakowo – Morąg, przy drodze publicznej o nawierzchni szutrowej. W najbliższym sąsiedztwie przeważa parterowa zabudowa zagrodowa.
Działka posiada w miarę regularny kształt. Teren działki nachylony w kierunku południowo – zachodnim. Działka porośnięta trawą i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości fundamentów rozebranego budynku (gruz ceglany). W północnym narożniku działki znajduje się słup naziemnej linii energetycznej, przez środek działki przebiega linia energetyczna. Sąsiednie działki uzbrojone w energię elektryczną, wodociąg gminny i kabel telekomunikacyjny.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłakowo, uchwalonym Uchwałą Nr XLV/322/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 marca 2010 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako obszar osadnictwa skoncentrowanego.
 
Cena wywoławcza nieruchomości 10 000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie  PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 
 
Wpłacone wadium:
  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
 
Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).
 
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 08 listopada 2019 r. do 08 grudnia 2019 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.
 
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami             i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.
 
 
 
 

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Ignatjuk Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Kastrau Data udostępnienia informacji: 2019-11-08 13:48:08
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Kastrau Data ostatniej zmiany: 2019-11-08 13:49:41
Artykuł był wyświetlony: 83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu