ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem inwentarskim i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 14/43 o pow. 0,4073 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00034700/4.

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 13:48:08 przez Mateusz Kastrau

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
 
STAROSTA  OSTRÓDZKI
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem inwentarskim
i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Stare Kiełkuty, gmina Małdyty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków Nr 14/43 o pow. 0,4073 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00034700/4.
 
OPIS  NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 4 073 m2 położona jest w centralnej części wsi Dobrocin, gmina Małdyty, w odległości około 190 m od drogi wojewódzkiej Nr 519 relacji Małdyty – Morąg, na terenie dawnego folwarku. Teren działki od strony północnej i wschodniej przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, z pozostałych stron graniczy z działką zabudowaną budynkami gospodarczymi. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się podobne obiekty, wykorzystywane na cele magazynowe, inwentarskie i produkcyjno – usługowe. W pobliżu znajduje się staw, a po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest pałac i zabytkowy park.
Teren działki posiada łagodny spadek w kierunku południowo – zachodnim. Działka zabudowana budynkiem inwentarskim o powierzchni zabudowy 1 476 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 43 m2. Budynki znajdują się w zabudowie zwartej i usytuowane są przy głównej bramie wjazdowej na teren dawnego folwarku. Drogi i place przy budynku posiadają nawierzchnię utwardzoną kamieniem polnym i prefabrykowanymi płytami drogowymi. Działka uzbrojona w sieć elektroenergetyczną i wodociągową, istnieje możliwość wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.
OPIS  BUDYNKÓW
Budynek inwentarski o powierzchni zabudowy 1 476,00 m2 i powierzchni użytkowej 1 326,71 m2 wybudowany został w roku 1907, w technologii tradycyjnej – murowanej. Jest to budynek parterowy ze strychem przeznaczonym do magazynowania słomy, niepodpiwniczony, zadaszony dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną „holenderką” i częściowo eternitem. Budynek nie jest obecnie użytkowany i znajduje się w słabym stanie technicznym. W latach powojennych budynek pełnił funkcję inwentarską, przeznaczony był głównie dla bydła i trzody chlewnej.
Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 43,00 m2 i powierzchni użytkowej 38,70 m2 przylega od strony wschodniej do budynku inwentarskiego. Budynek gospodarczy zadaszony jest częściowo dachem płaskim krytym papą i częściowo dachem kopertowym krytym dachówką ceramiczną „holenderką”.
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Elblągu znak IZNR.510.117.2.2017.pw z dnia 05 grudnia 2017 r. na działce Nr 14/43 o pow. 0,4073 ha nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. Jednocześnie informuje się, że na ww. działce znajdują się budynki gospodarcze (dwie stajnie, jedna obora) wchodzące w część składu zespołu folwarcznego, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małdyty, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/115/16 Rady Gminy Małdyty z dnia 15 czerwca 2016 r. działka Nr 14/43 wskazana jest do uzupełnień i przekształceń w kierunku zabudowy wielofunkcyjnej, w tym produkcyjno – usługowej, usługowo – mieszkaniowej, mieszkaniowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości 230 000 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych)
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 9 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Wpłacone wadium:
  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 08 listopada 2019 r. do 08 grudnia 2019 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Ignatjuk Data wytworzenia informacji: 2019-11-08 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Kastrau Data udostępnienia informacji: 2019-11-08 13:48:08
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Kastrau Data ostatniej zmiany: 2019-11-08 13:49:05
Artykuł był wyświetlony: 118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu