ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Łukta, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr EL1O/00031732/9.

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-09 11:09:45 przez Szymon Zambrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łukta
 
ZARZĄD  POWIATU W  OSTRÓDZIE
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Łukta, w gm. Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, uregulowanej    w księdze wieczystej  nr EL1O/00031732/9. 
Działy III i IV ww. księgi wieczystej nie zawierają wpisów – wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest objęta umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony. Dzierżawcy nie przysługuje prawo pierwokupu ww. nieruchomości.
 
I. Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego.
 
Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204  z późn. zm. ), przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W związku z brzmieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ) warunki  przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
W rozumieniu przepisów ww. ustawy nabywcą nieruchomości może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, bądź osoba o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i osoba dysponująca zgodą na nabycie nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 2a ust. 4 cyt. ww. ustawy.
Z powyższych przyczyn dokonano wyboru ustnego przetargu ograniczonego.
 
II. Opis nieruchomości
Działka nr 363/1 o pow. 10,6589 ha, Kw nr EL1O/00031732/9 położona jest około 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Łukta. Południowa granica działki biegnie wzdłuż lasu, natomiast pozostałe wzdłuż dróg dojazdowych oraz przez tereny rolne. Kształt działki jest dość regularny, teren  płaski. Dojazd do nieruchomości od strony zachodniej drogą gruntową biegnącą z Łukty; od strony północnej drogą asfaltową Łukta - Wynki, która przebiega w odległości ok. 120 m od granic działki. Połączenie nieruchomości z tą drogą odbywa się drogą nieurządzoną - gminną. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne i leśne. Zgodnie z zapisami w operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: Lz - 0,0903 ha, Ł IV-0,2872 ha, RIVa-1,0280 ha, RV-0,9716 ha, RVI-8,2818 ha
Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest północna część złoża „ŁUKTA”  Pole B.
Udział złoża w powierzchni całej nieruchomości wynosi ok. 66 % ( oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, na  podstawie informacji pochodzących z karty informacyjnej złoża kopaliny stałej dostępnej w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS) .  Typy kopaliny: piaski kwarcowe.
 
III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania
Brak aktualnego planu zagospodarowania. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta, działka 363/1 położona jest częściowo na obszarze oznaczonym symbolem PE – tereny przewidywanego występowania złóż kruszywa oraz częściowo przeznaczona jest na cele rolne.
Dla nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
IV. Miejsce i termin przetargu.
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 18 listopada  2019 r.  o  godzinie  1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 322   
 
-  cena wywoławcza  1070 000,00 zł ( jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych) ,
-  wadium  107 000, 00 zł ( sto siedem tysięcy złotych),
-  minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 10 700, 00 zł ( 1% ceny wywoławczej).
-  sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33  ustawy   z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 177 poz.1054 ze zm. ).
 
V. Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu
 
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 12 listopada 2019r. o godz. 15 00.
 
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z załącznikami  należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, w pokoju nr 218  ( sekretariat – I piętro) .
 
Zgłoszenie należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym-  działka nr 363/1 w obrębie Łukta
 
VI.  Dokumenty jakie należy załączyć dokonując zgłoszenia do przetargu.
 
1. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat ( art.  7 ust.  1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego,
2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
3) w przypadku  udziału  w  przetargu małżonka  osoby  wpłacającej  wadium  przedłożenie pełnomocnictwa  udzielonego  przez  małżonka  wpłacającego  wadium,  na  dokonanie czynności  prawnych  związanych  z  udziałem  w  przetargu , przy czym pełnomocnictwo to może być złożone także po otwarciu przetargu.
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019r., poz.  1362) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia  17  stycznia  2012  r.  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  109)  w  sprawie  kwalifikacji  rolniczych posiadanych  przez  osoby  wykonujące  działalność  rolniczą  kserokopie  poświadczone za  zgodność  z  oryginałem  przez składającego  ofertę,  przy  czym  jeżeli  nieruchomość ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej  małżeńskiej  wystarczające  jest,  złożenie dokumentów kwalifikacji rolniczych, jak wyżej, jednego z małżonków
5) kserokopię dowodu wniesienia  wadium,
6) w  przypadku  składania  dokumentów  do  przetargu  przez  pełnomocnika  wymagane  jest równoczesne złożenie  stosownego  pełnomocnictwa  z  datą,  okresem  ważności, zakresem umocowania  i  podpisem  mocodawcy,  przy  czym  adwokat  i  radca  prawny  mogą samodzielnie  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopię  składanego pełnomocnictwa,  a  pozostałe  osoby  winny  złożyć  pełnomocnictwo  w  oryginale z  poświadczonym   podpisem   przez   notariusza.   (uwaga:  po  zakończeniu  przetargu do  przeniesienia  własności, jeżeli  strona  wygrywająca  przetarg będzie  działała  przez pełnomocnika,  wymagane  będzie  odrębne  pełnomocnictwo  w  formie  aktu  notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).
 
2. Podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  . lub inne podmioty, o których mowa w  art.  2a  ust.  4 ww. ustawy dokonują w  wyżej  podanym  terminie zgłoszenia  uczestnictwa w przetargu, w  przypadku innych podmiotów                   o których mowa  w  art.  2a  ust.  4  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  zgodę Dyrektora  Generalnego  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  na  nabycie  sprzedawanej nieruchomości,  wyrażoną  w  drodze  decyzji  administracyjnej.
 
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w dniu 15 listopada 2019r.
 
VII. Wadium
 
Wadium w  kwocie  107 000,00 zł ( sto siedem tysięcy złotych) uczestnicy przetargu wpłacają wyłącznie w pieniądzu PLN w terminie do  dnia 12 listopada 2019 r. roku na rachunek  bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA  Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 z tytułem podania wpłaty ” Przetarg na sprzedaż działki nr 363/1 w Łukcie”  oraz danych uczestnika przetargu.
 
VIII. Informacje dodatkowe
W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia  Rolnictwa  działającego na  rzecz  Skarbu  Państwa,   w   przypadkach podanych w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 
IX . W przetargu mogą uczestniczyć:
  1. rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym:
  1.  jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część  ma  wejść  w  skład  wspólności majątkowej  małżeńskiej  wystarczające  jest,  gdy  rolnikiem  indywidualnym  jest  jeden z małżonków,
  2.  powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy  nie  może  przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  1. podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.
 
X. Dokumenty jakie przystępujący do przetargu winien posiadać, okazać lub złożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu.
 
Uczestnik  przetargu winien okazać komisji  przetargowej, po otwarciu przetargu, na wezwanie prowadzącego przetarg dokument tożsamości tj.:  dowód osobisty lub paszport.
 
XI . Inne informacje dotyczące przetargu.
 
1.Zgłaszający się do przetargu we własnym zakresie zapoznaje się ze stanem nieruchomości, dokumentacją i warunkami przetargu.
 
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
3.Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  przetargu,  zamknięcia  przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym,  przy  czym  wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
4.Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku:
- uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego przez uczestnika, który przetarg wygrał
- nie dojścia do zawarcia aktu notarialnego z winy uczestnika przetargu, albo nie  uzyskania przez niego zgody współmałżonka na nabycie wylicytowanej nieruchomości wymaganej przez notariusza i z tego powodu nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
- w zakresie zawieranej umowy warunkowej i ostatecznej koszty nabycia nieruchomości oraz wszelkie podatki, opłaty notarialne, sądowe i inne ponosi kupujący nieruchomość.
 
5.Sprzedaż  nieruchomości  odbywa  się  według  stanu  prawnego  uwidocznionego w  operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej nr EL1O/00031732/9.
 
6.Cena  sprzedaży  nieruchomości  jest  płatna  jednorazowo  i  podlega  zapłacie  z  odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Starostwa Powiatowego w Ostródzie  na trzy dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży.
 
7.Nie  stawienie  się  Nabywcy  nieruchomości  bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu może spowodować odstąpienie przez Sprzedającego od  zawarcia  umowy  i  w takim  przypadku wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 
8.Szczegółowe informacje  można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr tel. 89 6429834. 
 
9. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji na okres co najmniej na  2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego                   w Ostródzie, na stronie internetowej: /www.bip.powiat.ostroda.pl   a  także  wyciąg  z  ogłoszenia    o   przetargu podlega   zamieszczeniu w   prasie  ogólnokrajowej  co  najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
10.Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku gdyby ujawniono po  stronie  nabywcy okoliczności  wskazujące  na  to,  że zawarcie  umowy będzie  stanowiło naruszenie przepisów określonych  w  ustawie  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego oraz unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 
Druki do pobrania:
-  zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
-  oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa oraz oświadczenie
   o łącznej powierzchni użytków rolnych,
-  oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,
-  oświadczenie o posiadanym stażu pracy w rolnictwie.
 

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Baniewska Data wytworzenia informacji: 2019-09-09 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-09-09 11:09:45
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-09-09 11:10:59
Artykuł był wyświetlony: 39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu