ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-30 11:43:57 przez Marek Jastrzębski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE z dn. 30.07.2019 O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OSTRÓDZIE
 
 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
  ul. Grunwaldzka 62 a
  14-100 Ostróda
  Tel. 89 646 24 14 / fax: 89 642 17 62
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi przed Komisją przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 13 sierpnia 2019 roku o godz. 11-tej w sali konferencyjnej nr 2, zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej 62 A w Ostródzie .
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
  Samochód można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:30, ul. Grunwaldzka 62A , 14-100 Ostróda,
  Szczegółowe informacje na temat samochodu można uzyskać pod nr tel. 608 411 381, osoba do kontaktuPan Maciej Sarnecki.
 4. Rodzaj, typ, ilość składników majątku objętych postępowaniem:
  1. Opis przedmiotu sprzedaży:
   1. Marka: FIAT
   2. Model: SEICENTO
   3. Numer rejestracyjny: NOS U 303
   4. Rok produkcji: 2002
   5. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
   6. Nr identyfikacyjny: ZFA18700000941527
   7. Data pierwszej rejestracji: 07/01/2003
   8. Data ważności badania technicznego: 21/01/2020
   9. Wskazanie drogomierza:  249 375 km
   10. Kolor lakieru: czerwony
   11. Dop. masa całkowita: 1200 kg
   12. Skrzynia biegów: manualna 5-cio biegowa
   13. Rodzaj paliwa:  benzyna+gaz lpg
   14. Ważność butli lpg 30/09/2021
   15. Pojemność/Moc silnika: 1108,00 cm3
   16. Liczba miejsc siedzących/stojących:  5
   17. Ogumienie:  opony zimowe Dębica 155/65/R13 zużyte w 40 %;  opony letnie Dębica 155/65/R13 zużyte w 70 %
  2. Stan techniczny:  silnik – kompletny, sprawny. Podwozie skorodowane. Nadwozie skorodowane. Zawieszenie do remontu.
    
 5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  Wadium w formie pieniądza w wysokości 5 % ceny wywoławczej samochodu, które należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert tj. 13.08.2019 do godz. 10:30 na rachunek bankowy39 1020 1811 0000 0102 0272 2320 w Banku PKO Bank Polski. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.
   
 6. Cena wywoławcza
  Cena wywoławcza 1.000 zł.

   
 7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
  1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,
  2. oferowaną cenę za samochód i warunki jej zapłaty,
  3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem  samochodu  lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4. dowód wniesienia obowiązującego wadium,
  5. parafowany wzór umowy.

   Wzór formularza oferowanego oraz umowy w załączeniu
    
 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na sprzedaż samochodu marki: SEICENTO– nie otwierać przed dniem 13.08.2019 do godz. 11:00”
  Oferty pisemne należy składać w dni robocze( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:15 do 14:45 nie później jednak niż do dnia 13.08.2019 do godz. 10:30 w Sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A, pokój nr 8.Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 14 dni.
   
 9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
   
 10. Inne informacje:
  1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Zarządzenia 11/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego (środków trwałych, przedmiotów nietrwałych) oraz powołania stałej Komisji  Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego.
  2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki, a w przypadku nabycia samochodu, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego samochodu.
  3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  4. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
  5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,
   • nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  6. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
  7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie za samochód, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
  8. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 2, ustnie.
  9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przy przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia ceny w przypadku aukcji.
 11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej z ofert.
  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu ofertyzawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłużej niż 7 dni.
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacie ceny nabycia.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składnika do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
  5.  Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Marianna Jobska Data wytworzenia informacji: 2019-07-30 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-07-30 11:43:57
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-07-30 11:43:57
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu