ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo 644/8 pow. 0,1186 ha oraz udział 1/13 części w działce nr 644/1 o pow. 0,4419 ha stanowiącej drogę dojazdowa KW Nr EL2O/00032912/9

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-28 09:59:53 przez Szymon Zambrzycki

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄD POWIATU w OSTRÓDZIE
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości   położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. o godzinie 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 322
 
numer działki wg ewidencji gruntów,  Nr księgi wieczystej
opis nieruchomości
   cena  wywoławcza nieruchomości
wadium
644/8 pow.  0,1186 ha
oraz udział  1/13 części
w działce nr  644/1 o pow. 0,4419 ha stanowiącej drogę dojazdowa  
 
KW Nr EL2O/00032912/9
 
działka nr  644/8 posiada                    regularny kształt zbliżony do kwadratu, teren plaski, porośnięty roślinnością trawiastą.
działka nr 644/1 –  droga dojazdowa , wewnętrzna nieurządzona, porośnięta roślinnością trawiastą.
 
17 470, 00 zł
w tym:
cena działki nr  644/8  - 15 400  zł
cena udziału  w działce  nr  644/1                     -   2 070, zł
Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostanie  doliczony podatek VAT w stawce 23%
 
 2 600 zł
 
 
1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział  III - prawa, roszczenia i ograniczenia oraz IV - hipoteka  księgi wieczystej nr  EL2O/00032912/9 nie zawierają wpisów. 
 
2. Na zbycie nieruchomości odbyły się trzy przetargi zakończone wynikiem negatywnym:
- I przetarg odbył się w dniu 7 września 2018 r,
- II przetarg odbył się w dniu 26 listopada 2018r.
- III przetarg odbył się w dniu 26 kwietnia 2019 r.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Ojca Władysława Włodyki w Miłakowie, uchwalonym uchwałą Nr XXV/123/04 z dnia 26 października 2004 r Rady Miejskiej w Miłakowie., działki będące przedmiotem przetargu przeznaczone są następująco:
- działka numer 644/8 oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy jednorodzinnej,
- działka nr 644/1 - oznaczona jest symbolem KD – ulice dojazdowe.
Ustalenia w planie dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej w ul. O. Wł. Włodyki,
-odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych:  siecią kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału sanitarnego w ul. O. Wł. Włodyki i utylizowanie w istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się realizacji zbiorników bezodpływowych lub innych rozwiązań indywidualnych gospodarki ściekowej.
- gospodarka cieplna:  ze źródeł własnych.
 
4. Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjne, elektroenergetyczna, gazowa – od ul.  O. Wł. Włodyki.
 
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 600 zł najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 roku  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
 
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
 
7. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej do dnia  zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności, której termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 
10. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej  sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 
 11. Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
- nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
- zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.      
 
12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
13. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój 323 )  lub telefonicznie pod  numerem telefonu  ( 89 ) 6429834 oraz na stronie internetowej: /www.bip.powiat.ostroda.pl

Załączniki

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Baniewska Data wytworzenia informacji: 2019-05-28 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-05-28 09:59:53
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-07-03 13:59:36
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu