ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), realizując wynikający z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny, nałożony na Starostwo Powiatowe, jako administratora przetwarzającego Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych ustawowo zadań publicznych,
 
informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach zadań publicznych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie jest Starosta Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować pod nr telefonu: 89 642 98 40 lub adresem e-mail:
 3. Państwa dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu wykonania przez Powiat Ostródzki zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa - w szczególności przez przepisy  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - oraz w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych. Dodatkowymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być także wykonanie umowy, której możecie być Państwo stroną lub Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jak również niezbędna ochrona Państwa żywotnych interesów. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przede wszystkim:
 • art. 6 ust 1 lit. e (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
 • art. 6 ust. 1 lit. c (wykonanie obowiązku prawnego),
 • art. 6 ust. 1 lit. b (wykonanie umowy),
 • art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby fizycznej) oraz
 • art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej)
przywołanego we wstępie rozporządzenia RODO – w odniesieniu do danych osobowych zwykłych.
 • art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda osoby fizycznej);
 • art. 9 ust. 2 lit b (wypełnienie obowiązków lub wykonania szczególnych praw administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy ochrony socjalnej)
 • art. 9 ust. 2 lit. c (ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej)
 • art. 9 ust. 2 lit. g (realizacja ważnego interesu publicznego)
przywołanego we wstępie rozporządzenia RODO – w odniesieniu do danych osobowych szczególnej kategorii)
Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 rozporządzenia RODO będzie wykonywane przed Administratora wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli ich przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub Państwa członkowskiego, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Dodatkowa, szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych wynika także  z powszechnie obowiązujących tzw. sektorowych przepisów prawnych (zarówno rangi ustawowej jak i na poziomie rozporządzeń), regulujących warunki i zasady postępowania w poszczególnych dziedzinach działalności, stanowiących zadania publiczne, które zostały powierzone do realizacji Administratorowi.  
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą jedynie inne podmioty publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, wynikających z powierzonych Powiatowi Ostródzkiemu zadań publicznych (wskazanych w pkt 3) oraz wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, a następnie archiwizowane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną  usunięte.
 3. Dodatkowo informujemy, że posiadają Państwo prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są one w ogóle przetwarzane w jakikolwiek sposób; 
  b) żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są one nieprawidłowe czy niekompletne;
  c) usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów;
  d) ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach kiedy jest to uzasadnione; 
  e) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, dotyczących Państwa szczególnej sytuacji;
  f) do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Administratorowi na podstawie uprzedniej Państwa zgody i w przypadku, kiedy nie ograniczają tego wymagania ustawowe;  wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
 2. Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Administratora, nie będą podlegały zarówno zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) ani przekazaniu ich do Państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Ich podanie jest Państwa obowiązkiem, wynikającym z obowiązujących przepisów i stanowi warunek konieczny do zrealizowania zadania publicznego dotyczącego sprawy (podania, żądania, wniosku itp.), z którą zgłosiliście się Państwo do Administratora. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Państwa sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia
Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych ze względu na konkretnie sprecyzowane cele, realizowane w ramach poszczególnych zadań publicznych Administratora, zostały wskazane w zakładce "Poradnik interesanta" w odnośnikach dla każdego Wydziału Starostwa Powiatowego

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Grobis Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 10:30:24
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 12:06:53
Artykuł był wyświetlony: 2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących z spotkaniach, uroczystościach i imprezach promocyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących z spotkaniach, uroczystościach i imprezach promocyjnych organizowanych przez Starostowo Powiatowe w Ostródzie
 
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że w trakcie spotkań, uroczystości i imprez promocyjnych, których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ich przebieg może być utrwalany w formie zdjęć fotograficznych lub nagrań filmowych, które mogą być rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem stron internetowych i społecznościowych (www.powiat.ostroda.pl; facebook) czy publikacji i wydawnictw informacyjnych, umieszczanych w miejscach publicznych. Celem dokonywania zdjęć i nagrań filmowych jest informowanie o działaniach publicznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych, podejmowanych przez Starostę Ostródzkiego. Wskazany powyżej sposób dokumentowania takich wydarzeń oznacza rozpowszechnianie wizerunku osób w nich uczestniczących. Dlatego informujemy, że osoby uczestniczące w spotkaniach, uroczystościach i imprezach promocyjnych wyrażają zgodę na ewentualne utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub nagraniach filmowych, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.
 
Z uwagi na powyższe informujemy, że Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach zadań publicznych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie jest Starosta Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5.
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail: lub telefonicznie: (89) 642 98 40.
 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych, obejmujących wizerunek, jest informowanie o działaniach publicznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych, podejmowanych przez Starostowo Powiatowe w Ostródzie.
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa wizerunku jest Państwa zgoda, której podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, a którą wyrażacie Państwo poprzez uczestnictwo w spotkaniu, uroczystości i imprezie promocyjnej. Tak udzielona zgoda może być przez
 
Państwa cofnięta w każdym czasie, z tym, że jej wycofanie nie ma wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych, obejmujących utrwalony na zdjęciu lub nagraniu filmowym wizerunek, może być każda osoba, która odwiedzi strony internetowe czy społecznościowe lub która zapozna się z publikacją informacyjną.
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również żądania ich przenoszenia w zakresie, jaki związany jest z ich przetwarzaniem w systemach informatycznych w oparciu o udzieloną zgodę.
 
Na zakres i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl).

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Grobis Data wytworzenia informacji: 2019-03-26 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2019-03-26 13:14:25
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 12:05:36
Artykuł był wyświetlony: 1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwa Ostródzki, adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem Administratora, telefonicznie pod numerem (89) 642 98 40 lub elektronicznie pod adresem: .
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 511 z późn. zm).
 4. Obszar monitorowany obejmuje otoczenie obiektu Starostwa Powiatowe w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz wybrane w tym obiekcie ciągi komunikacyjne (korytarze) i niektóre pomieszczenia oraz otoczenie obiektu Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system lub inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 21 dni, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, lecz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.
 10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Metryczka informacji

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Grobis Data wytworzenia informacji: 2019-12-03 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Marek Jastrzębski Data udostępnienia informacji: 2019-12-03 11:46:51
Osoba, która zmieniła informację: Marek Jastrzębski Data ostatniej zmiany: 2019-12-03 11:46:51
Artykuł był wyświetlony: 280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu