ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 10:28:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 
realizując wynikający z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny, nałożony na Starostwo Powiatowe, jako administratora przetwarzającego Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych ustawowo zadań publicznych,
 
informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Grobis, tel: 89 642 98 40, e-mail:
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu wykonania przez Powiat Ostródzki zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa - w szczególności przez przepisy  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dodatkowymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są także wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania umowy, której możecie być Państwo stroną, Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualnie niezbędna ochrona Państwa żywotnych interesów. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a-e (w przypadku tzw. danych zwykłych) oraz art. 9 ust. 2 pkt a-c, g, h (w przypadku tzw. danych szczególnej kategorii) przywołanego we wstępie rozporządzenia UE. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 rozporządzenia UE będzie wykonywane wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli ich przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub Państwa członkowskiego, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą inne podmioty publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, wynikających z powierzonych Powiatowi Ostródzkiemu zadań publicznych, przede wszystkim przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną  usunięte lub zarchiwizowane.
 7. Dodatkowo informujemy, że posiadają Państwo prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są one w ogóle przetwarzane w jakikolwiek sposób;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są one nieprawidłowe czy niekompletne;
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów;
  • ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach kiedy jest to uzasadnione;
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, dotyczących Państwa szczególnej sytuacji;
  • do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Administratorowi na podstawie uprzedniej Państwa zgody i w przypadku, kiedy nie ograniczają tego wymagania ustawowe;  wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Ich podanie jest Państwa obowiązkiem, wynikającym z obowiązujących przepisów i stanowi warunek konieczny do zrealizowania zadania publicznego dotyczącego sprawy (podania, żądania, wniosku itp.), z którą zgłosiliście się Państwo do Administratora. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Państwa sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Grobis Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Grobis Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 10:28:01
Wprowadził informację do BIP: Szymon Zambrzycki Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 10:30:24
Osoba, która zmieniła informację: Szymon Zambrzycki Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 10:30:24
Artykuł był wyświetlony: 748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu